Małżeństwo, rodzina, seksualność

W Księdze Psalmów opis wesela Salomona był dla Ducha Świętego okazją do przekazania nauki o relacji Oblubieńca i Oblubienicy, to jest Chrystusa i Kościoła (Ps 45). Potem następują w Starym Przymierzu trzy kolejne Księgi przypisywane samemu królowi Salomonowi. W jednej z nich mądry król wskazuje, że wszystkie jego próby znalezienia szczęścia o własnych siłach spełzły na niczym. Namiętność, beztroska i wino, z drugiej strony odpowiedzialność, pracowitość czy zdobywanie wiedzy:  sprawdził wszystkie ścieżki osobiście. Ostatecznie stwierdził, że wszystko to marność nad marnościami, powtarza swój wniosek bez wątpliwości Kohelet: to wszystko marność (Koh 12,8). Mimo wszystko, odkrywając niemożliwość samozbawienia przez zmysły, siłą woli, a nawet tak czczony w dzisiejszych czasach rozum, kończy Salomon tę księgę tymi słowy: Boga się bój i przestrzegaj Jego przykazań, bo to cały jest człowiek (Koh 12,13). Z jednej strony mędrzec wskazuje na ostateczny, nadprzyrodzony i wieczny sens ludzkiego trudu, ale równocześnie przypomina o czekającej grozie dnia Sądu. Wpada z deszczu pod rynnę i szuka odpowiedzi w etycznym postępowaniu, które jest poza naszym zasięgiem (Koh 12,14).

Obraz małżeństwa biblijnego przez kolejne księgi Starego Przymierza wiernie oddaje zamysł Boży względem Jego relacji z każdym Izraelitą, ale i całym zborem Izraela1. Od Adama i Ewy przez historię Salmona i Rachab, a w następnym pokoleniu - Booza i Rut. Tę ostatnią rodzinę opiewa co roku cały Izrael: po dziś dzień opowieść ta jest czytana rodzinnie przez pobożnych Żydów w dzień Pięćdziesiątnicy. Talmud przypisuje autorstwo księgi prorokowi Samuelowi. Temu samemu, który namaścił na króla prawnuka Rut, o imieniu Dawid, po hebrajsku "Ukochany".

Paweł Apostoł, pisząc do Efezjan, nazywa małżeństwo wielką tajemnicą - w odniesieniu do Chrystusa i do Zboru [Ef 5.32]. W oparciu o te słowa, przełożone z mysterion na sacramentum małżeństwo zostało z czasem "wciągnięte w poczet" ustanowień Pańskich, sakramentalnych znaków łaski Bożej. Filip Melanchton wahał się co do "sakramentalności" tej tajemnicy, ale ostatecznie szalę w obozie Reformacji przeważyły augustyńska koncepcja połączenia elementu materialnego ze słowem obietnicy i przedchrystusowe, jeszcze rajskie, pochodzenie małżeństwa - argumenty podnoszone przez Marcina Lutra. Nie jest zatem ów święty węzeł małżeński ustanowionym przez Pana znakiem sakramentalnym w rozumieniu luterańskim, ani - zdawałoby się - głoszeniem Ewangelii. Jednak Prorocy Starego Przymierza głosili nie tylko słowami, ale i swoimi decyzjami, czynami, a sam Ozeasz - właśnie poprzez nadzwyczaj trudne małżeństwo.

Portal Konfesyjni Luteranie

Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.