Artykuły w kategorii "Kościół"

Polska droga do staroluteranizmu

Polska droga do staroluteranizmu

Co nas czyni staroluteranami? Ano, staroluteranami – myślę, że ta nazwa w środowisku polsko-luterańskim jest chyba najbardziej czytelna. Z pewnością czy....

Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

Otwarcie wystawy Sosnowieckie Sacrum

W dniu 26 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki przy ul. Zamkowej 2 nastąpiło otwarcie wystawy historycznej poświęcone....

100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

100 - lecie urodzin ks. dr. Alfreda Jaguckiego

W dniu 21 marca 2014 r. przypada 100-lecie urodzin jednego z najzacniejszych duchownych naszego Kościoła - śp. ks. dr. Alfreda Jaguckiego, seniora diecezji mazurs....

	Ewangelik z wyboru, pastor z powołania

Ewangelik z wyboru, pastor z powołania

Jako rdzennego Mazowszanina od wielu lat fascynuje mnie historia ewangelicyzmu na Mazowszu. Czytając ostatnio książkę poświęconą historii zborów luterańskich na Mazowszu Pó....

Kościół

Kościół "Wang"

W przeprowadzonym na łamach naszego portalu plebiscycie na najpiękniejszą świątynię luterańską, zdecydowanie zwyciężył kościół „Wang” ....

31 X 2012 r. - 495 rocznica Reformacji

31 X 2012 r. - 495 rocznica Reformacji

 

Początki Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, czyli inaczej Luterańskiego datuje się na dzień 31 października 1517 roku, kiedy to augu....

70 rocznica śmierci Biskupa-Męczennika Juliusza Bursche

70 rocznica śmierci Biskupa-Męczennika Juliusza Bursche

 

W dniu 20 lutego br. przypada 70 rocznica męczeńskiej śmierci Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP - ś.p. ks. biskupa Juliusza Bursche. 

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tychach

"Po raz trzeci przystępujemy tu w Tychach do budowy ewangelickiego życia religijnego" - słowa te wypowiedział ówczesny Zwierzchnik Kościoła Ewa....

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie

Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie

fot.  mgr inż. Adam Małysz

Pierwsza parafia luterańska powstała w Mikołowie w 1580r. Za sprawą księcia pszczyńskiego Karola Promniza (luteranina) i na podstawie zasady &b....

Trzydziestolecie tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wujek? w Katowicach ? Brynowie

Trzydziestolecie tragedii w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wujek? w Katowicach ? Brynowie

W dniu 13 grudnia 2011 r. mija 30-ta rocznica ogłoszenia w Polsce stanu wojennego a z tym związane tragedie wielu ludzi. Jest III Niedziela Adwentu, dnia 13 grudnia....

"Po raz trzeci przystępujemy tu w Tychach do budowy ewangelickiego życia religijnego" - słowa te wypowiedział ówczesny Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Ksiądz Biskup Janusz Narzyński podczas poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy kościół ewangelicko-augsburski pw. św. apostołów Piotra i Pawła w Tychach (diecezja katowicka) w dniu 28 listopada 1987 r.

 

1568: Powstanie pierwszej parafii luterańskiej w Tychach związane było z przyjęciem Reformacji przez "Pana na Pszczynie" Karola Promnitza w 1568 r. W jego ślady wkrótce poszły w myśl zasady "cuius regio eius religio" z roku 1555 (czyje panowanie tego religia) prawie wszystkie parafie katolickie Ziemi Pszczyńskiej. Pierwotnie tyska parafia luterańska zorganizowana była przy swoim dawnym kościele pw. Marii Magdaleny.
Jej pierwszymi ewangelickimi proboszczami byli:
1. Ks. Zygmunt Gliński (1577-1594)
2. Ks. Stanisław Pratalanus [Łącki] (1595-1600)
3. Ks. Grzegorz Andricus [Jędrzejczyk] (1601-1614)
4. Ks. Grzegorz Divitis [Widera] (1614-1629).
Zniszczony przez ząb czasu kościół pw. św. Marii Magdaleny za czasów ks. Grzegorza Widery, trzeciego ewangelickiego proboszcza został rozebrany i postawiono na jego miejscu nową świątynię dla miejscowych luteran . Dalszy rozwój luteranizmu w Tychach został zahamowany przez kontrreformację.

1629: Po 60 latach istnienia luteranizmu na śląskiej ziemi na mocy edyktu restytucyjnego z 1629 r. doprowadzono do zniszczenia ewangelicyzmu na Śląsku. Resztki ocalałych ewangelików gromadziły się na nabożeństwach pierwotnie jeszcze w kaplicy zamkowej w Pszczynie, następnie potajemnie w lasach pszczyńskich lub w górach Beskidu Śląskiego.

1709: Dopiero od 1709 roku ewangelicy mogli uczęszczać na nabożeństwa do nowopowstałej parafii w Cieszynie.

1742: Niestety, dopiero podział Śląska pomiędzy Austrię i Prusy w roku 1742 przyniósł ewangelikom wolność religijną. Ewangelicy uzyskali wtedy możliwość budowy swoich własnych świątyń i organizowania życia religijnego. Zmarłych ewangelików jednak na podstawie ugody w Altranstadt chowano na cmentarzu katolickim z udziałem księdza ewangelickiego.

1854: Początkowo tyscy ewangelicy uczęszczali do kościoła w Pszczynie (1742) i od roku 1861 do Mikołowa. Prawdopodobnie od tej daty tzn. od poświęcenia kościoła św. Jana w Mikołowie, ewangelicy w Tychach związali się unią personalną z Parafią w Mikołowie (być może, że nawet już od erygowania po raz drugi Parafii w Mikołowie w roku 1854).

1888: z inicjatywy ks. superintendenta dr. O. Koelinga z Pszczyny została założona szkoła ewangelicka, w której lekcje rozpoczęto 1 października 1889 r. (12 dzieci z językiem polskim, 2 dwujęzycznych i 8 z językiem niemieckim).

1902: Dopiero w 1902 r. książę pszczyński Jan Henryk XI wybudował dla pracowników browaru i pozostałych ewangelickich mieszkańców Tychów kościółek na terenie swojego browaru przy ulicy Bielskiej z 200 miejscami siedzącymi. Został on poświęcony dnia 28 września 1902 r. przez superintendenta (dziekana) pszczyńskiego okręgu kościelnego ks. dr Wilhelma Koellinga, a kazanie wygłosił Ks. Wilhelm Lemon z Mikołowa. Opiekę duszpasterską sprawowali w Tychach duchowni z pobliskiego Mikołowa (10 km). Nabożeństwa odprawiane były w dwóch językach: polskim i niemieckim.

1905: Budowa nowej szkoły ewangelickiej, którą otwarto dopiero, dnia 31 października 1910 r.

1927: "SILESIA SACRA - historyczno - statystyczny podręcznik o ewangelicyźmie na Śląsku" wydany w Görlitz na stronie 611 podaje, że Tychy są Filiałem Parafii w Mikołowie, która wówczas liczyła wg stanu na rok 1924 - 1500 zapisanych zborowników. Z tego w Tychach zamieszkiwało 200 zapisanych zborowników.

1937 - 1945: Pracę duszpasterską prowadzi dwóch duszpasterzy: ks. proboszcz Gustaw Broda (1937 - 1939) pochodzący z Parafii Skoczów dla Polaków i ks. Herbert Rutz dla Niemców.

1939 - 1945: Na przeszkodzie w dalszym rozwoju ewangelicyzmu w Tychach stanęła tym razem II wojna światowa. Ks. Gustaw Broda, polski proboszcz z Mikołowa musiał w 1939 r. opuścić parafię, ukrywać się pracując jako robotnik.

Wielu księży i wiernych Kościoła Ewangelickiego w Polsce zostało osadzonych w hitlerowskich, a po wojnie w radzieckich i w UB obozach (Mysłowice). Wielu też z nich stamtąd nigdy nie powróciło. Wielu zostało przymusowo wysiedlonych za granicę, lub sami dobrowolnie wyjechali w różnym okresie powojennym, choć czuli się Ślązakami. Jednym z Męczenników Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP za sprawę Kościoła i Ojczyzny był Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Ksiądz Biskup dr Juliusz Bursche, który zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen (w Berlinie), dnia 20 lutego 1942 r. Dzięki jednak ofierze życia Ks. Biskupa Juliusza Burschego, zaraz po wojnie mógł na nowo powstać do życia tak bardzo osłabiony Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP.

Dla uczczenia jego świetlanej pamięci po okresie totalitaryzmu w naszym kraju, Rada Miejska w Tychach na wniosek ks. radcy Jana Grossa nadała ulicy, przy której pod numerem 20 znajduje się jedyny w Tychach kościół ewangelicki, nazwę ulicy Biskupa Juliusza Burschego.

Po II wojnie światowej ewangelickie życie parafialne w Tychach należało budować od nowa. W dniu 15 lipca 1945 roku do Mikołowa przybył z Zaolzia w Czechach (Bystrzyca nad Olzą) nowy gorliwy duszpasterz - Polak (więzień obozu koncentracyjnego) ksiądz Jan Karpecki. Uratował on ok. 400 ewangelików - Ślązaków w Mikołowie, którzy przez władze komunistyczne byli przeznaczeni do przymusowego wysiedlenia z Polski. Zajął się zaraz także rozproszonymi ewangelikami - luteranami w Tychach.

1946 - 1982: Ewangelicki kościół na terenie browaru w Tychach został po 1946 roku bezpowrotnie utracony. Po II wojnie światowej odbyły się w nim 3 nabożeństwa, ostatnie nabożeństwo odbyło się w nim dnia 15 grudnia 1946 r., po czym zgodnie z decyzją wrogo ustosunkowanego do ewangelicyzmu dyrektora administracyjnego browaru tyskiego pana P......, kościół zamknięto. Powstał tam warsztat mechaniczny, a w podziemiach urządzono piwiarnię. Od roku 1946 trwały usilne starania proboszcza i parafian z Tychów o zwrot kościoła lub przyznanie zastępczego lokalu dla potrzeb parafii. Mimo napływu w latach rozbudowy Tychów wielu ewangelików na teren miasta, władze państwowe i miejskie były nieugięte. Tyszanie musieli z konieczności dojeżdżać na nabożeństwa do sąsiednich miejscowości (Mikołów, Pszczyna, Katowice), lekcje religii odbywały się w mieszkaniach prywatnych: p. Chowańców, p. Szmolke.

1982: Dnia 21 XI 1982 r. na wniosek pań Eryki Kurowskiej i Teresy Jaworskiej z Tychów poparty przez ks. proboszcza Jana Grossa, Zgromadzenie Parafialne w Mikołowie skierowało pismo do Konsystorza w sprawie erygowania w Tychach stacji kaznodziejskiej i rozpoczęcia starań o budowę kościoła.

1983: W 1983 roku starania ks. Jana Karpeckiego (proboszcz w latach 1945 -1978, dnia 29 VIII 1980 r. zmarł w Bytomiu i pochowany został w Mikołowie, dnia 1 IX 1980 r.) i jego następcy księdza Jana Grossa, który został przez Zgromadzenie Parafialne wybrany proboszczem w dniu 3 IX 1978 r., uzyskały wreszcie wymierny rezultat.

Z inicjatywy ks. proboszcza Jana Grossa, Konsystorz Kościoła w Warszawie w dniu 19 V 1983 r. erygował Filiał parafii w Mikołowie z siedzibą w Tychach z dniem 1 lipca 1983 r.

Dnia 21 października 1983 r. Urząd Miasta wydał wstępną lokalizację przy ul. Świerczewskiego, na Osiedlu "B". Za grunt tzw. "wieczystej dzierżawy" parafia w Mikołowie musiała zapłacić pokaźną sumę "dzierżawną". Do otrzymania takiego zezwolenia oraz zezwolenia na budowę kościoła przyczynił się poeta śląski Jan Wyżgoł,   późniejszy nasz parafianin, który niestety wyemigrował do Niemiec (11 XI 2011 r. obchodził 80-tą rocznice urodzin).

1984: Dnia 31 VIII 1984 r. Urząd Miasta wydal zezwolenie na ogrodzenie parceli i postawienie na niej baraku. Dnia 3 IX rozpoczęto ogrodzenie parceli i stawianie na niej baraku - dawnego domu macierzystego sióstr diakonis "Eben-Ezer" z Dzięgielowa k. Cieszyna, ofiarowanego przez Diakonat współwyznawcom w Tychach.

W dniu 28.10.1984 r. ks. senior Rudolf Pastucha, ówczesny Zwierzchnik Diecezji Katowickiej poświęcił plac pod budowę nowego kościoła i kaplicę znajdującą się w baraku. Odtąd w baraku - kaplicy odbywały się regularne nabożeństwa, lekcje nauczania kościelnego i inne parafialne spotkania. Przystąpiono także do starań nad budową nowego kościoła.

1986: Dnia 25 VIII 1986 r. w zastępstwie nieobecnego Ks. Seniora Rudolfa Pastuchy i przebywającego w szpitalu w Tychach miejscowego proboszcza, Ks. Senior Jan Szarek, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, poświęcił nowe organy, które dzięki jego staraniom ofiarował Krajowy Kościół Ewangelicki w Westfalii (obecnie znajdują się w kaplicy w Wiśle - Jaworniku).

Dnia 2 IX 1986 r. obchodzono tu 25 - lecie ordynacji miejscowego proboszcza ks. konseniora Jana Grossa i ks. seniora Jana Szarka. Nabożeństwo rozpoczęło się od poświęcenia nowego ołtarza wykonanego przez wiślańskiego mistrza stolarskiego Pawła Szarca z Wisły - Kopydła (obecnie znajduje się w kaplicy kościoła), którego firma w roku 2004 na prośbe ks. prałata Franciszka Resiaka (proboszcz Parafii Ducha Świetego od r. 1980) pracowała także przy wykończeniu kościoła katolickiego na nowym cmentarzu w Tychach przy ul. Bielskiej (pod lasem - Os. Żwaków), ktory został poświęcony w dniu 4 grudnia 2004 r. przez ks. arcybiskupa metropolitę Damiana Zimonia.

1987: Po wielu niepowodzeniach, w dniu 22 lipca 1987 roku władze miejskie wydały zezwolenie na budowę kościoła ewangelickiego, którego projektantami są: prof. dr hab. inż. Janusz Włodarczyk, mgr inż. Bożena Włodarczyk, oraz mgr inż. Jerzy Maniura i mgr inż. Marek Maniura. Od 20 IV do 21 VI trwały prace wibroflotacyjne nad utwierdzeniem tereniu metodą opracowaną przez mgr inż. Bartoszewicza z Gdańska.

Dnia 22 VI Urząd Miejski wydaje decyzję zezwalająca na budowę kościoła. Dnia 17 VIII sami parafianie rozpoczynają prace przy wykopie pod ławy i fundamenty, które trwały do 17 listopada 1987 r.

W dniu 28 listopada 1987 roku w obecności najwyżych władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, licznych gości ekumenicznych, przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich i wiernych, Ks. Biskup Janusz Narzyński dokonał położenia i poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła ewangelickiego w Tychach. Ks. Jan Gross słowo powitalne rozpoczął od słów: "O tym dniu marzyło wielu naszych ojców i praojców".

1995: Po 8 latach budowy, kościół pw. apostołów Piotra i Pawła w Tychach jeszcze niedokończony, w dniu 25 września 1995 r., a więc w dniu 35 rocznicy wyświęcenia na duchownych (ordynacji) Ks. Biskupa Jana Szarka (25.09.1960 r.) i Ks. Radcy Jana Grossa (2.10.1960 r.), został uroczyście poświęcony przez aktualnego Zwierzchnika Kościoła Ks. Biskupa Jana Szarka w asyście Ks. Biskupa Rudolfa Pastuchy i Ks. Radcy Jana Grossa, aby służył chwale Bożej i pożytkowi parafian tyskich, kontynuując dawne tradycje ewangelicyzmu w Tychach. W centralnym miejscu na tle okna ołtarzowego został ustawiony stary krucyfiks z dawnego nieistniejącego już kościoła ewangelickiego (1906) z Woskowic Górnych na Opolszczyźnie przekazany przez ks. proboszcza Józefa Schlendera z Pokoju, p. Manfreda Klischa z Seevetal w Niemczech oraz p. Antoniego Maziarza z Woskowic Górnych. Krucyfiks ten bardzo harmonizuje z surową cegłą klinkerową ścian kościoła w Tychach.

1996: W uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła, dnia 29 czerwca 1996 r., Ks. Biskup Jan Szarek oraz biskupi diecezjalni Diecezji Katowickiej i Cieszyńskiej: Ks. Biskup Rudolf Pastucha i Ks. Biskup Paweł Anweiler, poświęcili nowy ołtarz, ambonę, chrzcielnicę oraz nowe komputerowe dwumanuałowe organy niemieckiej firmy "AHLBORN - model Hymnus III", które zostały ufundowane przez holenderski chór "Gemengd Streekkoor "O en U" w Molenaarsgraaf - Brandwijk dzięki inicjatywie p. Wima. A. Brandwijk i ks. proboszcza Karola Baumana z Szopienic. Projektantką ołtarza, chrzcielnicy, ambony i pulpitu od którego czytane jest Słowo Boże jest katolicka siostra architekt Maristella z Apostolstwa Liturgicznego w Częstochowie, a wykonawcą znany artysta rzeźbiarz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Czesław Dźwigaj.

Konsystorz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP z dniem 1 XI 1996 r. erygował Parafię Ewangelicko - Augsburską pw. Ap. Piotra i Pawła w Tychach. Granice nowej parafii stanowi miasto Tychy oraz miejscowość Kobiór. Jej pierwszym proboszczem - administratorem został ks. radca Jan Gross, proboszcz w Mikołowie.

1997: Pierwszy diecezjalny Zjazd Chórów (27 IV)

1998: I ORDYNACJA - dnia 1 lutego 1998 r. Ks. Biskup Jan Szarek w asyście księży biskupów diecezjalnych: Rudolfa Pastuchy i Mieczysława Cieślara, oraz księży: Andrzeja Czyża i Jana Grossa wyświęcił na księży: mgr. teol. Janusza Staszczaka z Lublina i mgr. teol. Marcina Orawskiego ze Skoczowa.

2000: W dniu 16 września 2000 r. Parafia obchodziła uroczyście 5 - cio lecie poświęcenia swego kościoła, 40 rocznicę ordynacji ks. biskupa dr. h.c. Jana Szarka (Biskup Kościoła 1991-2001), miejscowego proboszcza ks. Jana Grossa (Radca Konsystorza 1990-2001), oraz 35 - lecie pracy długoletniego zasłużonego pracownika diakonijnego z Niemiec Petera Grossa (zbieżność nazwisk) mającego wielkie zasługi dla Polski oraz Sri Lanki.

Była to piękna uroczystość o pełnym wymiarze ekumenicznym (ponad 60 biskupów i księży różnych kościołów chrześcijańskich z Kraju i zagranicy) zorganizowana także w ramach ekumenicznych obchodów 2000 - lecia inkarnacji i przyjścia na świat Syna Bożego Jezusa Chrystusa przez Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, którego od 20 lat (1981 - 2001) przewodniczącym jest ks. radca Jan Gross.

2004: W niedzielę, dnia 25 stycznia 2004 r. w czasie nabożeństwa Parafia pożegnała serdecznie i z żalem przechodzącego w dniu 1 lutego 2004 r. na emeryturę pierwszego proboszcza i współbudowniczego kościoła św. ap. Piotra i Pawła, ks. prezesa Jana Grossa.

W dniu 1 lutego 2004 r. w czasie nabożeństwa niedzielnego dotychczasowy proboszcz ks. Jan Gross przekazał nowemu proboszczowi ks. Kornelowi Undasowi klucze kościoła tyskiego.

Na Wielkanoc 2004 r. ukończone zostały prace nad kafelkowaniem prezbiterium i wejście do kaplicy matki - dziecka w kościele, które można było sfinalizować dzięki finasowemu wspomożeniu z Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Polsce (ks. prezes Jan Badura). W lecie 2004 r. wykonano z cegły klinkerowej, zgodnie z planami, balustradę prowadząca na chór, oraz zamontowano poręcze przy wejściu do kaplicy. W niedzielę, dnia 26 września w czasie pamiątki poświęcenia kościoła oraz 20 rocznicy poświęcenia placu pod budowę kościoła i baraku na kaplicę, kazanie wygłosił ks. biskup Tadeusz Szurman. W tym dniu pożegnal się oficjalnie ks. Paweł Szwedo, ktory przez równe 5 lat, w latach 1999 do 2004 pracował tu najpierw jako praktykant, a potem jako wikariusz. Zgodnie z decyzją Konystorza został proboszczem - administratorem w Piszu w diecezji mazurskiej. W czasie nabożeństwa odczytano życzenia od nieobecnego w kraju b. proboszcza, który zapowiedział, że jeśli Bóg pozwoli, będzie razem z parafią i obecnymi duszpasterzami, uroczyście obchodzić 10 - lecie poświęcenia kościoła, które wypadnie dokladnie w niedzielę, dnia 25 września 2005 r. W dniu 11 grudnia grupa parafian wraz ze swoimi duszpasterzami po raz pierwszy (dawniej nie zezwalano, był tylko ks. Jan Gross i kurator Ernest Adamus) odwiedziła książęcy browar tyski, a w nim swój dawny kościółek (patrz: Zwiastun Ewangelicki nr 2 z dnia 30 stycznia 2005 r. str. 12-14).

2005: W Niedziele Invocavit (1 Postu), dnia 13 lutego 2005 r. ekipa Polskiego Radia z Warszawy dokonała nagrania nabożeństwa 2. Niedzieli Postu - Reminiscere, które dwukrotnie retransmitowane zostanie w dniu 20 lutego 2005 r. w Radio Parlament (fala długa 198 kHz) w godz. 8.00 i 17.00. Nabożeństwo odprawili obydwaj proboszczowie: Ks. proboszcz - senior Jan Gross (kazanie) i ks. proboszcz por. Kornel Undas.

 

 

 

PROBOSZCZOWIE EWANGELICCY W TYCHACH

I PARAFIA:
1. Ks. Zygmunt Gliński, 1577-1594

2. Ks. Stanisław Pratalanus [Łącki],1595-1600
3. Ks. Grzegorz Andricus [Jędrzejczyk], 1601-1614
4. Ks. Grzegorz Divitis [Widera], 1614-1629

FILIAŁ PARAFII W MIKOŁOWIE:
Ks. Fryderyk August Zernecke, proboszcz w Mikołowie 1854-1865
Ks. Wilhelm Lemon, proboszcz w Mikołowie 1865-1906
Ks. Reinhold Tondock, proboszcz w Mikołowie 1907-1932
Ks. Gustaw Adolf Leder, proboszcz w Mikołowie 1932-1937
Ks. Gustaw Broda, proboszcz w Mikołowie 1937-1939
Ks. Herbert Fryderyk Rutz, proboszcz w Mikołowie 1939-1945
Ks. Jan Karpecki, proboszcz w Mikołowie 1945-1978

II PARAFIA:
Ks. mgr Jan Henryk Gross, proboszcz w Mikołowie (1978-2004)
i pierwszy proboszcz - administrator w Tychach (1983-2004), budowniczy kościoła w Tychach.
Ks. mgr Kornel Undas, proboszcz w Mikołowie(2004-)
i proboszcz - administrator w Tychach (2004 -)··
 

WIKARIUSZE (także praktykanci przed ordynacją):
Ks. Fryderyk W. Pross, 1932-1934
Ks. Albert Baron, 1934-1936
Ks. Herbert F. Rutz, 1937-1939
Ks. mgr Jan Mach, 1958 (wikariusz dicezjalny)
Mgr teol. Emil Gatner, 1977
Ks. mgr Tadeusz Szurman, 1978
Ks. mgr Cezary Jordan, 1981 - 1984
Ks. mgr Henryk Kurzawa, 1984 - 1991
Ks. mgr Henryk Reske, 1991 - 1995
Ks. mgr Janusz Staszczak, 1996 – 1997 (ordynowany w Tychach, dnia 1 lutego 1998)                                                                                       Ks. mgr Marek Twardzik, 1997 - 1999
Ks. mgr Paweł Szwedo, 1999 - 2004
Ks. Bogdan Wawrzeczko, 2004 - 2006
* Abs. teol. Sebastian Roszak (praktykant) 2006-2007                                                                                        * Ks. mgr Mateusz Łaciak (praktykant, wikariusz) 2007-2010                                                                                                                      * Ks. mgr Marcin Konieczny (wikariusz) od 2010

 

 

comments